SIA GroGlass, kā LU Cietvielu fizikas institūta sadarbības partneris, 2022.gada 3.janvārī ir uzsācis projekta Caurlaidības un efektivitātes uzlabošana lielā izmēra elektroluminiscentiem aizsargpaneļiem izmantojot dzidrinātus slāņus un perspektīvus materiālus realizāciju.

Projekts tiek finansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) līdzekļiem.

Projekta numurs: 1.1.1.1/21/A/055
Projekta vadītājs: LU Cietvielu fizikas institūts, Dr. Krišjānis Šmits
Kopējais finansējums: 539 863.59 EUR

Projekta kopsavilkums: Caurspīdīgiem elektroluminiscējošiem paneļiem ir potenciāls pielietojums ekrānos, zīmēs, apgaismojuma, un citos risinājumos. Projekta galvenais mērķis ir liela mēroga augsti caurspīdīga gaismu izstarojoša
(elektroluminiscējoša) stikla paneļa izstrāde un demonstrēšana. Saskaņā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Frascati rokasgrāmatu, šis starpdisciplinārais projekts sastāv no pētniecības aktivitātēm fiziskajās (1.3.)
un ķīmijas (1.4.) zinātnēs, materiālzinātnēs (2.5.) un nanotehnoloģijās (2.10.).

Projektā ir izvirzīti sekojoši uzdevumi: 
Zinātnisko rakstu skaits 3
Jauns produkts vai jaunas tehnoloģijas prototipu skaits 1
Tehnoloģiju tiesības – patenti 1