SIA GroGlass, kā LU Cietvielu fizikas institūta sadarbības partneris, 2022.gada 3.janvārī ir uzsācis projekta Caurlaidības un efektivitātes uzlabošana lielā izmēra elektroluminiscentiem aizsargpaneļiem izmantojot dzidrinātus slāņus un perspektīvus materiālus realizāciju.

Projekts tiek finansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) līdzekļiem.

Projekta numurs: 1.1.1.1/21/A/055
Projekta vadītājs: LU Cietvielu fizikas institūts, Dr. Krišjānis Šmits
Kopējais finansējums: 539 863.59 EUR

Projekta kopsavilkums: Caurspīdīgiem elektroluminiscējošiem paneļiem ir potenciāls pielietojums ekrānos, zīmēs, apgaismojuma, un citos risinājumos. Projekta galvenais mērķis ir liela mēroga augsti caurspīdīga gaismu izstarojoša
(elektroluminiscējoša) stikla paneļa izstrāde un demonstrēšana. Saskaņā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Frascati rokasgrāmatu, šis starpdisciplinārais projekts sastāv no pētniecības aktivitātēm fiziskajās (1.3.)
un ķīmijas (1.4.) zinātnēs, materiālzinātnēs (2.5.) un nanotehnoloģijās (2.10.).

Projektā ir izvirzīti sekojoši uzdevumi: 
Zinātnisko rakstu skaits 3
Jauns produkts vai jaunas tehnoloģijas prototipu skaits 1
Tehnoloģiju tiesības – patenti 1

20.12.2023.

Gandrīz divu gadu garais izpētes projekts noslēdzies. Projekta laikā tika pētīti jauni elektroluminiscentie materiāli un slāņu izveide no šiem materiāliem. Ir izstrādāti elektroluminiscenti pārklājumi, veikti dzidrinājuma slāņu aprēķini un dzidrinājumu slāņu iekļaušana pārklājumos un to izgatavošana.

Sagatavoti pieci zinātniskie raksti, no kuriem divi jau publicēti žurnālos viens akceptēts un vēl divi iesūtīti žurnāliem. Ir izveidots prototips, kā ari ir sagatavots un iesniegts patents. Tāpat jāatzīmē projekta lielais ieguldījums studentu un jauno zinātnieku piesaistē un izaugsmē.

29.09.2023

Projekta Caurlaidības un efektivitātes uzlabošana lielā izmēra elektroluminiscentiem aizsargpaneļiem izmantojot dzidrinātus slāņus un perspektīvus materiālus septītajā ceturksnī ir izveidots optiskā pārklājuma modelis elektroluminiscentajam panelim, kas kopumā sastāv no 12 iepriekšējās aktivitātēs pētīto plāno kārtiņu struktūras. Modelis ir veidots, ņemot vērā gan elektriskās, gan optiskās prasības. Vienlaicīgi ir analizēta izveidotā modeļa optiskā stabilitāte, ņemot vērā paredzamās uznestā pārklājuma biezuma fluktuācijas putināšanas laikā. Optiskās modelēšanas rezultātā secināts, ka ir iespējams izveidot elektroluminiscento paneli, kam atstarošanās vērtība ir zem 1%.

30.06.2023
Projekta Caurlaidības un efektivitātes uzlabošana lielā izmēra elektroluminiscentiem aizsargpaneļiem izmantojot dzidrinātus slāņus un perspektīvus materiālus sestajā ceturksnī tika pētīti uznešanas parametri
virsējam elektrodam, kas būtu veidots no caurspīdīga vadoša oksīda kārtiņas – ar indiju leģēts alvas oksīds (ITO).
ITO pēc optiskajām un elektriskajām īpašībām ir pārāks par iepriekš pētīto AZO, tādēļ prototipa izveidi plānots veikt ar ITO elektrodiem. Pārskata periodā tika organizēts putināšanas mērķu iepirkums
laboratorijas iekārtai trūkstošo slāņu izveidei.

31.03.2023
Projekta Caurlaidības un efektivitātes uzlabošana lielā izmēra elektroluminiscentiem aizsargpaneļiem izmantojot dzidrinātus slāņus un perspektīvus materiālus piektajā ceturksnī tika identificēts silīcija nitrīds kā jauns potenciālais dielektriskais slānis, un optimizēti tā putināšanas parametri. Silīcija nitrīds ir vidēja laušanas koeficienta materiāls ar lieliskām difūzijas barjerslāņa īpašībām. Vidējais laušanas koeficients ļauj labāk optimizēt neatstarojošās struktūras optiskās īpašības un barjerslāņa efekts var izrādīties svarīgs ilgtermiņa stabilitātes nodrošināšanai.

30.12.2022
Projekta Caurlaidības un efektivitātes uzlabošana lielā izmēra elektroluminiscentiem aizsargpaneļiem izmantojot dzidrinātus slāņus un perspektīvus materiālus ceturtajā ceturksnī tika analizēta iepriekš identificēto dielektrisko slāņu materiālu savietojamība ar caurspīdīgā elektroda slāni uz stikla virsmas, kas iegūts ar atmosfēras spiediena ķīmisko tvaiku depozīcijas metodi. Tika izveidoti eksperimentālie paneļi, kam tika veikts tā saucamais “transporta tests”. Testa rezultātā netika konstatēti pārklājuma defekti, kas liecinātu par izvēlēto materiālu nesavienojamību.

30.09.2022
Projekta Caurlaidības un efektivitātes uzlabošana lielā izmēra elektroluminiscentiem aizsargpaneļiem izmantojot dzidrinātus slāņus un perspektīvus materiālus trešajā ceturksnī ir izveidoti optisko funkciju modeļi diviem potenciālajiem aktīvās vides materiāliem – ZnS nanodaļiņu slāņiem un Ga2O3:Eu plānajām kārtiņām. Precīza optisko funkciju modeļa izveide ir nepieciešama korektu pētījumu veikšanai ar dator-modelēšanas palīdzību, lai noskaidrotu optimālu dzidrinātu slāņu struktūru elektroluminiscentiem aizsargpaneļiem.

 

30.06.2022
 
Projekta Caurlaidības un efektivitātes uzlabošana lielā izmēra elektroluminiscentiem aizsargpaneļiem izmantojot dzidrinātus slāņus un perspektīvus materiālus pirmajā ceturksnī tika identificēti divi potenciālie caurspīdīgas vadošas kārtiņas materiāli: ar indiju leģēts alvas oksīds (ITO) un ar alumīniju leģēts cinka oksīds (AZO). Otrajā projekta ceturksnī (01.04.-30.06.2022) tika  izvērtētas doto materiālu uznešanas īpatnības, izejmateriālu pieejamība un izmaksas un par optimālu risinājumu tālākai projekta attīstībai tika izvēlēts AZO. No minētā materiāla tika izveidoti caurspīdīgi vadoši pārklājumi uz stikla pamatnes. 
 
05.04.2022
 
Projekta Caurlaidības un efektivitātes uzlabošana lielā izmēra elektroluminiscentiem aizsargpaneļiem izmantojot dzidrinātus slāņus un perspektīvus materiālus gaitā SIA “GroGlass” pētnieki ir veikuši  literatūras izpēti, ar mērķi noskaidrot optimālu vadošas, caurspīdīgas kārtiņas izveides metodi, kas būtu savietojama ar SIA “GroGlass” tehnoloģiju. Izpētes gaitā tika ņemti vērā SIA “GroGlass” pārklāšanas līnijas tehnoloģiskie aspekti un ierobežojumi. Izpētes rezultātā tika secināts, ka divi potenciālie caurspīdīgas vadošas kārtiņas materiāli ir ar indiju leģēts alvas oksīds (ITO) un ar alumīniju leģēts cinka oksīds (AZO). Tālākā pētījuma gaita tiks balstīta tieši uz šo divu identificēto materiālu pielietojumu.