VIEDO MATERIĀLU UN TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS

VIEDO MATERIĀLU UN TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS

18.10.2016

26.09.2016. VIEDO MATERIĀLU UN TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir noslēguši  līgumu Nr.1.2.1.1/16/A/005 par Projekta VIEDO MATERIĀLU UN TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS  īstenošanu, kura ietvarā Groglass® īsteno sekojošus pētījumus:

  1. DEGAZĀCIJAS KONTROLE VAKUUMA PUTINĀŠANAS PROCESA LAIKĀ AR MĒRĶI IEGŪT AUGSTAS KVALITĀTES NEATSTAROJOŠUS PĀRKLĀJUMUS UZ PLAKANĀM PLASTIKĀTA PAMATNĒM

Projekts noslēgts 2018.gada 31.oktobrī ar pozitīvu rezultātu. Projekta gaitā izstrādātā tehnoloģija akrila pārklāšanai ļauj ieviest principiāli jaunu produktu līniju ražošanā, kas paver iespējas apgūt jaunus tirgus, kuros dažādu apsvērumu dēļ nevar izmantot stiklu. Projekta noslēgumā ir izveidots produkta prototips, ko iespējams ieviest pilna cikla ražošanā. Turpmākie pētījumu virzieni tiks attīstīti balstoties uz iegūto pieredzi ieviešot ražošanā jauno produktu un vadoties no tirgu pieprasījuma.

  1. ORGANISKĀ STIKLA OPTISKI NEITRĀLĀ, SKRĀPĒJUMU UN NODILUMA IZTURĪGĀ AIZSARGPĀRKLĀJUMA ĶĪMISKĀS SINTĒZES IZPĒTE

Projekts noslēgts 2018.gada 31.oktobrī ar pozitīvu rezultātu. Projekta rezultātā ir izstrādātā un validēta nodilumizturīgā pārklājuma risinājuma tehnoloģija. Izstrādāts prototips optiski neitrālam, skrāpējumu un nodilumizturīgam akrila produktam.

  1. VAKUUMA PUTINĀŠANAS PROCESA IESTATĪŠANAS LAIKA UN AUTOMATIZĀCIJAS UZLABOŠANA AR MĒRĶI IEGŪT AUGSTAS KVALITĀTES NEATSTAROJOŠOS PĀRKLĀJUMUS

Projekts noslēgts 2018.gada 31.augustā. Projekta rezultāts ir iegūto zināšanu kopums par vakuumuzputināšanas tehnoloģiskajiem procesiem, pierādot vairākas projekta uzsākšanas sākumā izvirzītās tēzes. Projekta gaitā tika veikti matemātiskās modelēšanas aprēķini gāzu plūsmām pie dažādām putināšanas zonas ģeometrijām, kā rezultātā tika secināts, ka ļoti lielu ietekmi uz atsūknēšanas dinamiku var atstāt šķietami nebūtiskas ģeometrijas izmaiņas. Projekta rezultāti tiks izmantoti veicot uzlabojumus ražošanas tehnoloģijās, ar mērķi palielināt ražošanas kapacitāti par 15-18% gadā.

VIEDO MATERIĀLU UN TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS aptver trīs zinātniskos virzienus:

Viedie materiāli – maina savas īpašības atkarībā no ārējās vides stimuliem. Šeit ietilpst viedie materiāli un pārklājumi, kā arī nanomateriāli un nanotehnoloģijas. Viedo materiālu pielietojums ir plašs un sedz vairākas ekonomikas nozares.

Biotehnoloģija – bioloģijas un tehnikas nozare, kas izmanto dabiskās bioloģiskās sistēmas (piemēram, mikroorganismus), lai ražotu bioloģiski nozīmīgas vielas. Šajā virzienā tiek plaši izmantoti fermentācijas procesi un dzīvi organismi. Viena no svarīgām jomām ir biodegvielas un bioenerģijas ražošana, kas ir saistīta ar atjaunojamo energoresursu tēmu.

Vides virziens ietver jomas, kas saskaras ar vides piesārņojuma samazināšanu un ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu.

Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Projekts tiek īstenots no 2016.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.decembrim;

Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 3 206 250 EUR;

PROJEKTS 8.

ORGANISKĀ STIKLA OPTISKI NEITRĀLĀ, SKRĀPĒJUMU UN NODILUMA IZTURĪGĀ AIZSARGPĀRKLĀJUMA ĶĪMISKĀS SINTĒZES IZPĒTE

07.01.2019

Izgatavoti visi prototipa paraugi – industriāla izmēra akrila substrāts pārklāts ar nodilumizturīgo pārklājumu un papildus pārklāts ar neatstarojošo pārklājumu, pārbaudīta nodilumizturīgā pārklājuma savietojamība ar to. Ir pārbaudīta optisko un fizikālo parametru vienmērība visas loksnes laukumā. Nodefinēti jaunā produkta tehnoloģiskie parametri. Veikti nepieciešamie mērījumi produkta raksturošanai, kā arī veikta dažādu nodilumizturīgo pārklājumu fizikālo īpašību salīdzināšana. Projekta rezultātā izstrādātā nodilumizturīgā pārklājuma risinājuma tehnoloģija ir izpētīta un validēta. Projekts nosleģts 2018.gada 31.oktobrī

17.09.2018

Veikti eksperimenti ar prototipa produktu un industriālo paraugu fizikālo īpašību mērīšana, to salīdzināšana ar laboratoriski iegūtajiem, izvērtēta sakarība starp tiem. Ir izvērtēta nodilumizturīgā pārklājuma savietojamība ar vakuumā uzklāto pārklājumu, pārbaudot adhēziju starp pārklājumiem. Veikta gatavā prototipa vizuālās kvalitātes novērtējums, kā arī tās salīdzinājums pret tirgū esošajiem produktiem.

15.06.2018

Veikti industriālie testi, lai noskaidrotu prototipa produkta gala fizikālās īpašības. Testu gaitā tika secināts, ka nepareiza substrāta uzglabāšanas dēļ, tas kļuvis nelīdzens. Šī faktora ietekmē, tika izgatavoti paraugi fizikālo parametru testēšanai, lai varētu salīdzināt tos pret laboratorijā iegūtajiem. Diemžēl nelīdzenus paraugus nevar pārbaudīt uz vakuumuzputināšanas līnijas, jo termiskās izplešanās rezultātā, tie pastiprināti izliecas un šis faktors palielina bojājumu risku iekārtā. Lai varētu veikt produkta prototipa pārbaudi uz vakuumuzputināšanas līnijas, tiks sagādāts līdzens substrāts un veikta atkārtota paraugu izgatavošana.

16.03.2018

Veikti visi sagatavošanās darbi industriālajiem testiem, lai pārbaudītu prototipa tehnoloģiju. Tika veikti laboratoriskie testi procesu parametru pieslīpēšanai, teorētisko parametru modelēšana, ka arī matemātiskie aprēķini. Tika sagatavotas visas nepieciešamās iekārtas un izejmateriāli testu veikšanai.

15.12.2017

Izpētīta sintezētā ķīmiskā pārklājuma īpašību atbilstība tehnoloģiskajām prasībām, klasificētas jauna aizsargpārklājuma fizikālās un ķīmiskās īpašības, savietojamība ar vakuuma tehnoloģiju, kā arī pārklājuma izturība pret dažādiem šķīdinātajiem un tīrīšanas līdzekļiem. Iegūtie dati liecina par to, ka aizsargpārklājums ir spējīgs veikt savu funkciju, saglabājot izcilu optisko kvalitāti (optiskā caurlaidība > 92%) un tam ir atbilstoša nepieciešamā cietība, lai aizsargātu substrātu. Ir atrasti optimālie parametri, kas ir būtiski savietojamības veicināšanai ar vakuuma uzputināšanas tehnoloģiju un, lai veiksmīgi varētu pārklāt prototipa produktu.

15.09.2017

Prototipa tehnoloģija pārbaudīta uz ražošanas līnijas. Ir pārklātas industriāla izmēra akrila loksnes un pārbaudīta optisko un fizikālo parametru vienmērība. Secināts, ka nepieciešama papildus izpēte pārklājuma parametru optimizēšanai.

16.06.2017

Ir klasificētas jaunā aizsargpārklājuma fizikālās un ķīmiskās īpašības – gaismas caurlaidība, mehāniskā izturība, adhēzija pret substrātu, savietojamība ar vakuuma tehnoloģiju, kā arī pārklājuma izturība pret dažādiem šķīdinātājiem un tīrīšanas līdzekļiem. Secināts, ka ir nepieciešams veikt precizējumus pārklājuma parametru optimizēšanā, lai nodrošinātu savietojamību ar vakuumuzputināšanas tehnoloģiju.

17.03.2017

Veicot literatūras izpēti, ir izdevies izprast aizsargpārklājuma sintēzes metodes un noteikta optimālā aizsargpārklājuma sintēzes metode, kas ir savietojama ar esošo tehnoloģiju. Identificētas instrumentālās metodes ar kurām var noraksturot ķīmiskā pārklājuma sastāvu un tā ķīmiskās un fizikālās īpašības un izstrādāti kontroles mehānismi ar kuriem var nodrošināt metodikas atkārtojamību.

16.12.2016.

Projekta realizācija uzsākta 2016.gada 1.septembrī. Veikta pieejamo teorētisko materiālu, patentu un publikāciju izpēte un analīze, izstrādāti vairāki ķīmiskās sintēzes metožu teorētiskie pamatojumi un uzsākta šo teoriju pārbaude

PROJEKTS 7.

DEGAZĀCIJAS KONTROLE VAKUUMA PUTINĀŠANAS PROCESA LAIKĀ AR MĒRĶI IEGŪT AUGSTAS KVALITĀTES NEATSTAROJOŠUS PĀRKLĀJUMUS UZ PLAKANĀM PLASTIKĀTA PAMATNĒM

07.01.2019.

Projekta noslēdzošajā posmā tika validēts prototipa dizains, atkārtojot iepriekšējos posmos izstrādāto tehnoloģiju. Projekta aktivitātes ir pabeigtas ar pilnībā izstrādātu jauna produkta – neatstarojošā pārklājuma uz plastikāta pamatnēm prototipu, kas atbilst izstrādātajām kvalitātes prasībām un sākotnēji noteiktajam projekta mērķim

17.09.2018.

Turpinās darbs pie procesa kontroles algoritmu integrācijas procesa kontroles sistēmā un pārbaudes metožu kopuma izstrādes. Veikto darbību rezultātā iegūta jauna ražošanas līnijas ģeometrija ar papildus funkcionalitāti vizuālās kvalitātes kontroles veikšanai. izmantojot jauno funkcionalitāti, tika veikta neatstarojošā pārklājuma uz plastikāta pamatnēm dizaina prototipēšana un pilna kvalitātes kontroles procedūras izstrāde.

15.06.2018.

Tiek turpināta procesa kontroles algoritmu integrācija procesa kontroles sistēmā, pārbaudes metožu kopuma izstrāde. Projekta gaitā secināts, ka optimāls risinājums kvalitātes kontroles nodrošināšanai ir gatavā produkta kvalitātes vizuāla pārbaude un lai to īstenotu pārklāšanas līnijas kustības algoritms tika modificēts un testēts pilna ražošanas cikla apstākļos.

16.03.2018.

Ir uzsākta procesa kontroles algoritmu integrācija procesa kontroles sistēmā, pārbaudes metožu kopuma izstrāde. Ir izstrādāts pārbaužu metožu kopums, kas nodrošina pilnu kvalitātes kontroli gatavam produktam.

15.12.2017.

Sagatavota tehnoloģija plastikāta pamatņu sagatavošanai pārklāšanas procesam un balstoties uz iepriekšējos pētījuma posmos iegūtajām atziņām tika izstrādāti izejmateriālu uzglabāšanas iekšējie noteikumi.

15.09.2017

Tika izpētītas pamata kvalitātes kontroles metodes – skrāpējumu noturība, pārklājuma adhēzija, optisko parametru stabilitāte veicot atkārtotas uzstādīto parametru pārbaudes vakuumuzputināšanas iekārtā.

16.06.2017.

Veikta plastikāta pamatnes pirmsapstrādes metožu un kvalitātes kontroles izpēte. Izpētītas pamata kvalitātes kontroles metodes un noteiktas efektīvākās virsmas pirmsapstrādes metodes ir kvalitatīva mazgāšana ar dejonizētu ūdeni, un nepārklātās virsmas izolēšana no plazmas iedarbības.

17.03.2017.

Projekta realizācija uzsākta 2016.gada 1.decembrī. Īstenota degazācijas kontroles un plastikāta pamatnes temperatūras izturības izpēte un simulēti dažādi akrila uzglabāšanas scenāriji. Pētījuma gaitā tika novērota izteikta korelācija starp degazācijas intensitāti un maksimālo akrila temperatūru pārklāšanas procesā.

PROJEKTS 9.

VAKUUMA PUTINĀŠANAS PROCESA IESTATĪŠANAS LAIKA UN AUTOMATIZĀCIJAS UZLABOŠANA AR MĒRĶI IEGŪT AUGSTAS KVALITĀTES NEATSTAROJOŠOS PĀRKLĀJUMUS

17.09.2018.

Projekta gaitā konceptuāli izpētīta “automātisko optisko mērījumu sistēmas” vajadzībām atbilstoša izejas datu savākšanas un glabāšanas sistēma. Ar “automātisko optisko mērījumu sistēmas” iegūtajiem datiem tika pārbaudīti optisko datu apstrādes algoritmi ražošanas procesa laikā, un salīdzināti ar laboratorijā iegūtajiem rezultātiem. Automātiskā optisko mērījumu sistēma integrēta cilvēka-mašīnas interfeisā un optiskie mērījumi tiek veikti automātiskā režīmā. Secināts, ka pielietojot jaunā tipa sistēmas uzlabojas kopējā vakuuma putināšanas sistēmas stabilitāte, ļaujot samazināt iestatīšanas laiku pārejot no viena produkta uz citu.

15.06.2018.

Veikta automātiskās optisko mērījumu sistēmas integrācijas izpēte cilvēka-mašīnas interfeisā. Projekta gaitā ir izveidota korekcijas tabula, lai kompensētu nesakritību optiskajos mērījumos starp automātisko optisko mērījumu sistēmu un laboratorijas mēriekārtu. Pēc korekcijas tabulas ieviešanas tiek vākti un analizēti automātiskās optisko mērījumu sistēmas iegūtie rezultāti, lai pārliecinātos par sistēmas stabilitāti, un uzticamību procesa iestatīšanas veikšanai.

16.03.2018.

Veikta optisko datu apstrādes algoritmu izpēte ražošanas procesa laikā. Automātisko optisko mērījumu sistēmai pārbaudīti optisko datu apstrādes algoritmi ražošanas procesa laikā, un salīdzināti ar laboratorijā iegūtajiem rezultātiem. Automātisko optisko mērījumu sistēma ļauj katrai pārklātajai loksnei uzņemt atstarošanās un caurlaidības spektrus. Ražošanas procesa laikā tika salīdzināti iegūtie spektri un sarēķinātie slāņu biezumi no laboratorijas mēriekārtas un automātisko optisko mērījumu sistēmas. Tika konstatēta nesakritība starp abām mērījumu sistēmām, bet šī starpība ir konstanta laikā, kas ļauj izmantot korekcijas tabulu, lai iegūtu korektus rezultātus.

15.12.2017.

Veikta gāzu sadales sistēmas un iekārtas vadības sistēmas stabilitātes pārbaude. Putināšanas kameras stabilitātes uzlabošanai veikta jauna tipa gāzu sadales sistēmas pārbaude vienā putināšanas sekcijā. Projekta turpināšanai tika pieņemts lēmums veikt skaitlisko modelēšanu atsūknēšanas dinamikai pie dažādām putināšanas kameras konfigurācijām. Balstoties uz modelēšanas rezultātiem tiks pieņemts lēmums par optimālo gāzu padeves un atsūknēšanas sistēmu konfigurāciju.

15.09.2017.

Projekta gaitā ir izvietota sistēma, kas optiskos spektrus piesaista substrāta loksnei un saglabā šos datus tālākai apstrādei. Paralēli putināšanas zonas atsūknēšanas uzlabošanai veikta izpēte, lai palielinātu procesa stabilitāti. Automātisko optisko mērījumu sistēmas dati, kas noglabāti uz servera, ļauj strādāt pie šo datu modelēšanas algoritmu izveides un tālākas precizēšanas, kas, saskaņā ar projekta plānu, ļaus izveidot pilnībā integrētu mērījumu sistēmu cilvēka-mašīnas interfeisā. Vienlaikus ar samazinātu gāzu migrāciju ir panākts, ka atsūknēšanas ātrums nav atkarīgs no pārklājamā substrāta ģeometriskajiem izmēriem.

16.06.2017.

Projekta realizācija uzsākta 2017.gada 1.martā. Veikta izejas datu savākšanas un glabāšanas sistēmas izveide un iekārtas vadības sistēmas stabilitātes uzlabošana. Tiek testēta datu savākšanas metode iekārtas procesa parametru saglabāšanai tos piesaistot katra konkrētā stikla numuram. Tādā veidā ir iespējams analizēt esošo iestatīšanas procesu daudz detalizētāk, kas ļauj noteikt neefektīvos mezglus. Tiek testēta jauna pieeja automātisko optisko mērījumu sistēmā.