News

Ražošanas palīgprocesu energoefektivitātes nodrošināšana

2021. gada 10.jūlijā

09.07.2021. SIA GroGlass ir parakstījis līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr. 4.1.1.0/20/A/035  Ražošanas palīgprocesu energoefektivitātes nodrošināšana īstenošanu

Projekta ilgums: 09.07.2021. – 31.05.2022

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 48 298,00 EUR, t.sk., Eiropas Kohēzijas fonda finansējums ir 21 734,10 EUR.

2022. gada 10. janvārī

SIA GroGlass ir pabeidzis iepirkumu projekta Nr. 4.1.1.0/20/A/035  Ražošanas palīgprocesu energoefektivitātes nodrošināšana ietvarā un  ir uzsākta iekārtu uzstādīšana.

2022. gada 31. maijā

SIA GroGlass ir pabeidzis projektā Nr. 4.1.1.0/20/A/035  Ražošanas palīgprocesu energoefektivitātes nodrošināšana iekļauto iekārtu iegādi un uzstādīšanu.

 

INOVĀCIJU VAUČERIS

SIA GroGlass 2022. gada janvārī ir pabeidzis rūpniecisko pētījumu Neaizsvīstoša (anti-fog) pārklājuma izveide  ,kas īstenots sadarbībā ar Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtu. 

Ir sasniegts plānotais projekta mērķis – eksperimentāli pārbaudīta jaunā koncepta ar “leģētu nanokristāliska titāna dioksīda plāno kārtiņu” piemērotība neaizsvīstoša pārklājuma izveidei, sasniedzot tehnoloģiju līmeni TRL3 

Projekta periods: 22.02.2021.- 21.02.2022 

 

Projekta līguma Nr.  VP-L-2021/13

Projekta iesnieguma Nr.  VP‑PI-2021/9 

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 26 840,00 EUR, t.sk., Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 22 814,00 EUR.

SIA GroGlass, kā LU Cietvielu fizikas institūta sadarbības partneris, 2022.gada 3.janvārī ir uzsācis projekta Caurlaidības un efektivitātes uzlabošana lielā izmēra elektroluminiscentiem aizsargpaneļiem izmantojot dzidrinātus slāņus un perspektīvus materiālus realizāciju.

Projekts tiek finansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) līdzekļiem.

Projekta numurs: 1.1.1.1/21/A/055
Projekta vadītājs: LU Cietvielu fizikas institūts, Dr. Krišjānis Šmits
Kopējais finansējums: 539 863.59 EUR

Projekta kopsavilkums: Caurspīdīgiem elektroluminiscējošiem paneļiem ir potenciāls pielietojums ekrānos, zīmēs, apgaismojuma, un citos risinājumos. Projekta galvenais mērķis ir liela mēroga augsti caurspīdīga gaismu izstarojoša
(elektroluminiscējoša) stikla paneļa izstrāde un demonstrēšana. Saskaņā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Frascati rokasgrāmatu, šis starpdisciplinārais projekts sastāv no pētniecības aktivitātēm fiziskajās (1.3.)
un ķīmijas (1.4.) zinātnēs, materiālzinātnēs (2.5.) un nanotehnoloģijās (2.10.).

Projektā ir izvirzīti sekojoši uzdevumi: 
Zinātnisko rakstu skaits 3
Jauns produkts vai jaunas tehnoloģijas prototipu skaits 1
Tehnoloģiju tiesības – patenti 1

30.06.2023
Projekta Caurlaidības un efektivitātes uzlabošana lielā izmēra elektroluminiscentiem aizsargpaneļiem izmantojot dzidrinātus slāņus un perspektīvus materiālus sestajā ceturksnī tika pētīti uznešanas parametri
virsējam elektrodam, kas būtu veidots no caurspīdīga vadoša oksīda kārtiņas – ar indiju leģēts alvas oksīds (ITO).
ITO pēc optiskajām un elektriskajām īpašībām ir pārāks par iepriekš pētīto AZO, tādēļ prototipa izveidi plānots veikt ar ITO elektrodiem. Pārskata periodā tika organizēts putināšanas mērķu iepirkums
laboratorijas iekārtai trūkstošo slāņu izveidei.

31.03.2023
Projekta Caurlaidības un efektivitātes uzlabošana lielā izmēra elektroluminiscentiem aizsargpaneļiem izmantojot dzidrinātus slāņus un perspektīvus materiālus piektajā ceturksnī tika identificēts silīcija nitrīds kā jauns potenciālais dielektriskais slānis, un optimizēti tā putināšanas parametri. Silīcija nitrīds ir vidēja laušanas koeficienta materiāls ar lieliskām difūzijas barjerslāņa īpašībām. Vidējais laušanas koeficients ļauj labāk optimizēt neatstarojošās struktūras optiskās īpašības un barjerslāņa efekts var izrādīties svarīgs ilgtermiņa stabilitātes nodrošināšanai.

30.12.2022
Projekta Caurlaidības un efektivitātes uzlabošana lielā izmēra elektroluminiscentiem aizsargpaneļiem izmantojot dzidrinātus slāņus un perspektīvus materiālus ceturtajā ceturksnī tika analizēta iepriekš identificēto dielektrisko slāņu materiālu savietojamība ar caurspīdīgā elektroda slāni uz stikla virsmas, kas iegūts ar atmosfēras spiediena ķīmisko tvaiku depozīcijas metodi. Tika izveidoti eksperimentālie paneļi, kam tika veikts tā saucamais “transporta tests”. Testa rezultātā netika konstatēti pārklājuma defekti, kas liecinātu par izvēlēto materiālu nesavienojamību.

30.09.2022
Projekta Caurlaidības un efektivitātes uzlabošana lielā izmēra elektroluminiscentiem aizsargpaneļiem izmantojot dzidrinātus slāņus un perspektīvus materiālus trešajā ceturksnī ir izveidoti optisko funkciju modeļi diviem potenciālajiem aktīvās vides materiāliem – ZnS nanodaļiņu slāņiem un Ga2O3:Eu plānajām kārtiņām. Precīza optisko funkciju modeļa izveide ir nepieciešama korektu pētījumu veikšanai ar dator-modelēšanas palīdzību, lai noskaidrotu optimālu dzidrinātu slāņu struktūru elektroluminiscentiem aizsargpaneļiem.

 

30.06.2022
 
Projekta Caurlaidības un efektivitātes uzlabošana lielā izmēra elektroluminiscentiem aizsargpaneļiem izmantojot dzidrinātus slāņus un perspektīvus materiālus pirmajā ceturksnī tika identificēti divi potenciālie caurspīdīgas vadošas kārtiņas materiāli: ar indiju leģēts alvas oksīds (ITO) un ar alumīniju leģēts cinka oksīds (AZO). Otrajā projekta ceturksnī (01.04.-30.06.2022) tika  izvērtētas doto materiālu uznešanas īpatnības, izejmateriālu pieejamība un izmaksas un par optimālu risinājumu tālākai projekta attīstībai tika izvēlēts AZO. No minētā materiāla tika izveidoti caurspīdīgi vadoši pārklājumi uz stikla pamatnes. 
 
05.04.2022
 
Projekta Caurlaidības un efektivitātes uzlabošana lielā izmēra elektroluminiscentiem aizsargpaneļiem izmantojot dzidrinātus slāņus un perspektīvus materiālus gaitā SIA “GroGlass” pētnieki ir veikuši  literatūras izpēti, ar mērķi noskaidrot optimālu vadošas, caurspīdīgas kārtiņas izveides metodi, kas būtu savietojama ar SIA “GroGlass” tehnoloģiju. Izpētes gaitā tika ņemti vērā SIA “GroGlass” pārklāšanas līnijas tehnoloģiskie aspekti un ierobežojumi. Izpētes rezultātā tika secināts, ka divi potenciālie caurspīdīgas vadošas kārtiņas materiāli ir ar indiju leģēts alvas oksīds (ITO) un ar alumīniju leģēts cinka oksīds (AZO). Tālākā pētījuma gaita tiks balstīta tieši uz šo divu identificēto materiālu pielietojumu.
 
 
 

2021.gada 1.septembrī GroGlass sāka īstenot pētniecības projektu “ PŪDERA STARPLIKAS MATERIĀLU PIELIETOJUMA IZPĒTE PĀRKLĀTA STIKLA UZGLABĀŠANAS UN TRANSPORTĒŠANAS PROCESOS”.

30.06.2022.

2022.gada 30.jūnijā tika pabeigta pētniecības projekta PŪDERA STARPLIKAS MATERIĀLU PIELIETOJUMA IZPĒTE PĀRKLĀTA STIKLA UZGLABĀŠANAS UN TRANSPORTĒŠANAS PROCESOS realizācija. Kopš 2021.gada 1.septembra pētniecības projekta gaitā tika pētītas iespējas un nepieciešamie priekšnoteikumi, lai gatavo GroGlass produkciju varētu uzglabāt un transportēt līdz klientiem, izmantojot jauna tipa pūdera starplikas materiālu starp pārklātā stikla loksnēm.

Pētniecības projekta gaitā ir identificēta optimāla pārklātās virsmas pasivēšanas metode un piemērots starplikas pūdera materiāls.

 

25.03.2022

Projekta īstenošanas 2.ceturksnī tika turpināta pasivējošo slāņu uznešanas procesa parametru izpēte. Procesa parametri ir izpētīti un tika sagatavoti paraugi ar 3 dažādu materiālu terminējošajiem slāņiem. Slāņiem tika veikti paraugu raksturojošie mērījumi, kā rezultātā atklājās, ka viens no šiem terminējošajiem slāņiem neuzrāda vēlamo rezultātu. Pārējie divi slāņi tiks izmantoti nākamajos, lielāka apjoma, testos.

Papildus tika veikti eksperimenti, lai atrastu saderīgāko pūdera materiālu ar prototipa paraugiem. Pārbaudēm tika izvēlēti pūderi ar dažādiem ķīmiskajiem sastāviem (dažādi polimēri) un pūdera daļiņu formu (regulāra, neregulāra). Eksperimentālo pārbaužu rezultātā tika atklāts, ka vislabāko saderību parāda neregulāras formas pūderis, kas izgatavots uz poliamīda bāzes.

10.12.2021

Projekta pirmajā ceturksnī (01.09.-30.11.2021) tika izpētīta optisko pārklājumu īpašības un vecošanās dinamika. Tika identificētas divas virsmas pasivēšanas metodes un parametri, kas ir saderīgi ar uzņēmumā pieejamo infrastruktūru un iekārtām. Viena ir saražotā produkta pēcapstrāde ar ķīmiskiem reaģentiem industriālajā mazgāšanas iekārtā. Otra metode ir iekļaut virsmu pasivējošu, plānu terminējošo slāni optiskā pārklājuma nanostruktūrā. Ir uzsākta uznešanas procesa parametru izpēte produktu pasivējošo slāņu iegūšanai.

Izpētes rezultātā ir noskaidrots sasniedzamais virsmas enerģijas līmenis, kā arī identificēts ķīmiskais reaģents, kas saderīgs ar industriālo mazgāšanas iekārtu. Ir identificēta mazgāšanas iekārtas ūdens un ķīmiskā reaģenta attiecība, lai sasniegtu noteikto virsmas enerģijas līmeni. Ir izstrādāts tehnoloģijas koncepts industriālām pārbaudēm.

 

Pētniecības projekts tiks īstenots valsts atbalsta programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1.pasākuma „Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” 4.kārtā. Projekta plānotais īstenošanas periods ir no 01.09.2021 līdz 30.06.2022.

Projekta mērķis ir noteikts sekojoši:   ieviešot jaunus, inovatīvus tehnoloģiskos procesus tiek pētītas funkcionālo plāno kārtiņu pasivēšanas metodes. Mērķis ir palielināt esošo un jaunu produktu izturību, ļaujot papīra un plēves starplikas materiāla vietā izmantot pūderi pārklāta stikla uzglabāšanas un transportēšanas laikā.    

PĒTNIECĪBAS PROJEKTS “FUNKCIONĀLO PLĀNO KĀRTIŅU UZNEŠANAS PROCESU IZPĒTE ĶĪMISKO UN VAKUUMA TEHNOLOĢISKO PROCESU IETVAROS – 2.KĀRTA”

30.06.2022

2022.gada 30.jūnijā tika pabeigta pētniecības projekta FUNKCIONĀLO PLĀNO KĀRTIŅU UZNEŠANAS PROCESU IZPĒTE ĶĪMISKO UN VAKUUMA TEHNOLOĢISKO PROCESU IETVAROS – 2. KĀRTA realizācija. Kopš 2021.gada 1. jūnija pētniecības projekta gaitā tika pētīta jauno tehnoloģiju savietojamība ar liela izmēra substrāta pārklāšanu rūpnieciskā vidē. Tas sniedz iespēju būtiski uzlabot un modificēt esošos kā arī ieviest jaunus tehnoloģiskos mezglus vakuuma pārklājuma rūpnieciskajās iekārtās ar mērķi radīt vismaz divas jaunas produktu tehnoloģijas – (1) bipolāro barošanas avotu sniegtās funkcionalitātes izmantošana vadošu caurspīdīgo oksīdu slāņu putināšanā to integrējot neatstarojošo slāņu struktūrā un (2) TiO2 slāņa putināšanas procesu kontrole iegūstot fotokatalītiskās īpašības.
 
25.03.2022
 
Atbilstoši Projekta aktivitāšu plānam,  īstenošanas 3.ceturksnī tiek veikta izstrāde jaunu produktu  ieviešanai ražošanā, attīstot (1) pārklājumu ar foto katalītiskām īpašībām un (2) pārklājumu ar antistatiskām īpašībām. Ir tikusi validēta pēdējā slāņa putināšanas parametru stabilitāte ražošanas procesos, kā arī pārbaudīta produkta ilgtermiņa noturība pret klimata apstākļiem sāls un UV gaismas kamerās.
 
10.12.2021
 
Projekta otrajā ceturksnī ir veikts pētījums par pēdējā TiOx slāņa optimizēšanu no vienas rotācijas magnetrona putināšanas pozīcijas, tādejādi noslēdzot pētniecības projekta rūpnieciskā pētījuma daļu ceturksni ātrāk par plānoto. Ir izpētīti tehnoloģiskā procesa kontroles mehānismi, kas nodrošina nemainīgu produkta īpašību noturēšanu ražošanas procesa gaitā, kā arī izpētīts, ka izmantojot ~2 nm biezu TiOx pēdējo slāni, produkts iegūst fotokatalītiskas īpašības, pretēji SiO2  slānim, kur šī īpašība netiek konstatēta.

24.09.2021

Projekta pirmajā ceturksnī (01.06.-31.08.2021) ir veikti pētījumi uz eksperimentālās vakuuma putināšanas iekārtas izmantojot bipolāro barošanas avotu funkcionalitāti putinot vadošus slāņus, kā AZO (Alumīnija dopēts cinka oksīds). Tika pārbaudīti materiāla putināšanas parametri atkarībā no barošanas avota tipa un tika salīdzināta divu veidu mērķu veiktspēja –  AZO mērķi var tikt pagatavoti materiālu izsmidzinot uz cilindriskas tērauda caurules, vai materiālu sapresējot segmentos, kas vēlāk tiek uzstādīti un pielīmēti uz tērauda caurules. Tika secināts ka presētā tipa AZO mērķi ir daudz stabilāki un kalpo būtiski ilgāk, ja salīdzina ar izsmidzinātā materiāla mērķi.

 
 
2021.gada 7.jūnijā
 
2021.gada  1.jūnijā  GroGlass sāka īstenot pētniecības projektu   “FUNKCIONĀLO PLĀNO KĀRTIŅU UZNEŠANAS PROCESU IZPĒTE ĶĪMISKO UN VAKUUMA TEHNOLOĢISKO PROCESU IETVAROS – 2.KĀRTA”
Pētniecības projekts tiks īstenots valsts atbalsta programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1.pasākuma „Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” 4.kārtā. Projekta plānotais īstenošanas periods ir no 01.06.2021 līdz 30.06.2022.
Projekta mērķis ir noteikts sekojoši:  sekojot tehnoloģiju un zinātnes attīstības tendencēm vakuuma un ķīmisko funkcionālo kārtiņu iegūšanā, tiks pētīti jaunas materiālu klases vakuuma putināšanas, ar mērķi būtiski uzlabot esošo produktu klāstu un radīt jaunus šobrīd tirgū neeksistējošus produktus.

“GroGlass” plan to invest 2.4 million euros for development this year

 

The last year has been very significant for the developer of UV protective glass coatings SIA “GroGlass”, because many notable events have taken place, as shown in “Lursoft” Client Portfolio.

“The company merged with its affiliated company SIA “Gerna” as a result of reorganization, an extension project was finished at the factory situated at Katlakalna Street 4b, and also Covid-19 pandemic showed the company’s resilience to global crisis situations”, said in the Management Report of SIA “GroGlass”.

In 2020, SIA “GroGlass” successfully finished the part of capital investment project aimed at installation of equipment at the extended factory for increasing the production capacity and efficiency. In 2020, the company invested 1.2 million euros for improvement of production technology and raising the capacity of vacuum factory.

Last year, before the global restrictions concerning Covid-19 were introduced, the company developed rapidly on all markets, whereas after announcement of emergency situation until May the market was under uncertainty, resulting in a significant drop in the purchase volumes. “Thanks to diversification of markets, production and business segments of the company, SIA “GroGlass” continued the production process and fulfilling of orders during this hard period in order to prepare for the moment, when the market will recover and to meet the demand, as a result of which the company reached record high sales volumes in the second half of the accounting year with increase by 12%,” stated in the Management Report of SIA “GroGlass”.

The turnover of SIA “GroGlass” in 2020 was 18.12 million euros, gaining profit of 3.38 million euros after payment of taxes. Last year, the company received state support of 264.79 thousand euros, intended for export companies for overcoming consequences of Covid-19 crisis, and also the SRS multiple times supported division of the company’s delayed tax payments into several terms or their postponement for a period of up to three years.

The information given in “Lursoft” statement shows that in the previous year SIA “GroGlass” employed 145 people.

The development strategy plan of SIA “GroGlass” for the next five years provides for significant investment in technology and fixed assets. “The extension project at the existing vacuum factory at Katlakalna Street 4b will be finished, its technology will be modernised and the production capacity and efficiency of the existing equipment will be increased,” explain SIA “GroGlass”, adding that investment of approximately 2.4 million euros is planned this year.

The actual beneficiaries of SIA “GroGlass” are Bouvier Laurent Emmanuel Michel, Prieto Galiana Jaime and Scaillierez Damien Henri Rene.

 

 

Reference: https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/groglass-sogad-attistiba-plano-investet-2-4-miljonus-eiro.d?id=53249489

“Groglass” introduce a hybrid working model also after the pandemic

 

The high technology glass coating manufacturer “Groglass” will introduce a permanent hybrid working model also after the pandemic, combining onsite and remote work opportunities, told the company representatives.

“Groglass” introduce a new policy, which will adjust the work organisation to specific goals of productivity, also providing for onsite cooperation and meetings in order to promote creativity and sense of belonging to the team and company. An essential goal of the new procedure is also to ensure clarity of the future of work organisation.

“The period of pandemic has shown that combined solutions, i.e., both remote, and onsite work, do not lower and even raise the productivity, at the same time improving the balance between employee’s time spent for work and with family, as well as the quality of life, which is of particular importance during a crisis. We have decided to introduce permanently the model that showed it great in practice during the pandemic. The hybrid model with a combined approach to presence at the office allows us not only to improve well-being of people, but also provides better opportunities for attracting the most capable staff, as we see that modern talents seek for flexibility,” states Aleksandrs Saša Kelbergs, the founder and Chairman of the Board of “Groglass”.

Within the framework of the new working procedure “Groglass” will provide the employees with the necessary technical equipment for needs of remote and onsite work.

“Groglass” emphasize that studies conducted by the business management consulting company “McKinsey & Company” show – more than half of employees would like to have a flexible working model also after the pandemic, approximately one third of colleagues would like to fully return to onsite work environment, and only about one tenth of employees would choose only remote work opportunities.

At the same time, studies of “McKinsey” show that clarity about the work future is currently very important for employees, because uncertainty increases the already increased level of stress during Covid-19 crisis.

 

Reference: https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/groglass-ievies-hibrida-darba-modeli-ari-pec-pandemijas.d?id=53218811

 

Enhancing store displays with Sapphire anti-reflective glass

Did you know that visual noise caused by reflection can disturb the neatly designed store presentation, brand identity, and overall shopping experience? We have created a new case study, outlining the impact of the surrounding environment on window displays and showcases. 

 

Overnight, we replaced a number of regular glass jewellery showcases with Sapphire anti-reflective glass displays in a reputable jewellery shop in Riga.  Explore our research insights on customer behaviour, and see how Sapphire anti-reflective glass by Groglass can help you create a truly crisp and luxurious product experience! 

Covid 19 Safety measures

COVID_19_Safety measures_ENG

COVID_19_Piesardzibas_pasakumi_LV

COVID_19_informacija_RU

Informacija_COVID_PL

Informacija_COVID_LT

Introducing Sapphire AR in real life – in jewelry store, where each product detail visibility matters.

What difference does it make?

Overnight, we changed the display cases in Given by Grenardi shop. See the difference in our video!

Our glass products are widely represented on the darknet markets of europe, such as abacus and archetyp...you can find all our reviews on the Dark Catalog website